Allied-Tek (Thailand) Co., Ltd.

Sales Engineer

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

– ดูแลกลุ่มลูกค้า ในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและหาโซลูชั่นให้กับลูกค้า ตั้งแต่ ระบุปัญหา แนะนำ ปรับปรุง ช่วยให้คำปรึกษาในการติดตั้ง และสร้างความมั่นใจในเรื่องความสำเร็จให้แก่ลูกค้า

– ขยายกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มขึ้น

– เคยมีประสบการณ์งานด้าน เครื่องเชื่อม ลวดเชื่อม และงาน Engineering จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 25-35ปีขึ้นไป

– เพศ หญิง-ชาย

– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า เชื่อม เป็นต้น

– มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูง ได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์ 2-5 ปี ในงานด้านโรงงานน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะในการบริหารจัดการงานให้ได้ผลลัพธ์ตามเวลาที่กำหนด

– สามารถออกต่างจังหวัดได้

– มีรถยนต์ สามารถเริ่มงานได้ทันที

Allied-Tek Engineering Co., Ltd. (ปฎิบัติงานกาญจนบุรี)

หัวหน้าแผนกดูแลอาคารและสถานที่

1 อัตรา

รายละเอียดงาน

–  ควบคุม,กำกับ,ดูแล,ติดตาม,ตรวจสอบการทำงานของพ่อบ้าน,แม่บ้านทั้งงานอาคารและงานสวน

– ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้คำปรึกษา,คำแนะนำกับกับพ่อบ้าน,แม่บ้าน

– ดูแลเรื่องสัญญางานก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา ดูแลอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานอย่างคุ้มค่า

– นำเสนองานโครงการต่างๆให้ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบโครงการ

– ประสานงานกับทุกแผนกในบริษัทและรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานของแผนกให้กับผู้บังคับบัญชา

– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 25-35ปีขึ้นไป

– เพศ หญิง-ชาย

– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า เชื่อม เป็นต้น

– มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูง ได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์ 2-5 ปี ในงานด้านโรงงานน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะในการบริหารจัดการงานให้ได้ผลลัพธ์ตามเวลาที่กำหนด

– สามารถออกต่างจังหวัดได้

– มีรถยนต์ สามารถเริ่มงานได้ทันที

วิศวกรเครื่องกล

1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ออกแบบเครื่องจักร และเขียนแบบวาง Layout อาคารผลิตโดยคร่าว
– คำนวนทางวิศวกรรมเพื่อเลือกใช้ชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเช่น มอเตอร์, เกียร์, คัปปลิง, ตลับลูกปืน ฯ
– สนับสนุนทีมออกแบบวิศวกรรม เพื่อจัดทำแบบผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สนับสนุนทีมผลิตและคุณภาพ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ถูกต้องตามความต้องการ
– สนับสนุนทีมติดตั้งเครื่องจักร แก้ไขปัญหาเพื่อให้เดินเครื่องจักรหน้างานให้ได้เป้าหมายกำลังการผลิตตามกำหนด
– จัดทำระเบียน บันทึก และควบคุมระบบงานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรต่าง ๆ ตามระเบียบควบคุม
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย-หญิง
– อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี (วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง)
– มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปีขึ้นไป
– ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– สามารถไปปฏิบัติงานนอกได้
– มีใบรับรองความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)
– ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. ได้

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– วางแผนงานซ่อมบำรุง ทั้งการซ่อมเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตทั้งงานด้านเครื่องกลไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
– ควบคุมการบำรุงรักษาหรือการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
– ดูแลการจัดหาและจัดการเก็บอะไหล่เครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
– ประสานงานในการติดตั้ง,ดัดแปลง หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ
– ดูแลรับเหมางานนอกที่เข้ามาดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หรือวุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรไฟฟ้า,เครื่องกล)
มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
– ถ้ามีประสบการณ์ณ์ซ่อมเครื่องกลึง,มิลลิ่ง,CNC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– อ่าน,เขียน,ภาษาอังกฤษได้
– มีใบรับรองความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)
– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว